Algemene voorwaarden My Shape

1) Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen My Shape en een Member, tenzij My Shape en de Member voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Deze voorwaarden gelden voor alle My Shape deelnemers

 •   My Shape: statutair gevestigd te Amsterdam, Ten katestraat 30. B, 1053 CG
 •   Member: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij My Shape.
 •   De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen My Shape en de Member.
 •   My Shape, statutair gevestigd te Amsterdam, Ten Katestraat 30 B. My Shape is een bedrijf wat zich richt op het ontwikkelen van een healthy lifestyle in de domeinen fitness, health, wellness, food en sport.

Tot stand komen overeenkomst

 •   De Overeenkomst tussen My Shape en de Member komt tot stand door middel van: Het online aanmelden via een online formulier op de website van My Shape
 •   Nadat de Member de eerste betaling voor de periode My Shape heeft volbracht is de Overeenkomst geldig.
 •   Na totstandkoming van de Overeenkomst is de klant officieel member van My Shape.
 •   De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van My Shape worden overgedragen.
 •   Een Member heeft bij het online aanmelden het recht om aan My Shape mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar persoonlijke plan. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 •   Indien de Member binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is My Shape gerechtigd om het aantal dagen dat de Member gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door My Shape, kosten in rekening te brengen.
 •   My Shape gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De Member garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Personal Body Plan heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.
 •   My Shape verwerkt persoonsgegevens van de Member binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeld in het privacy statement.
 •   In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt My Shape de persoonsgegevens voor de doeleinden:
 1. Facturatie
 2. Debiteurenadministratie
 3. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
 4. Informatie aan de werkgever van de Member over het gebruik van het Membership
 5. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
 6. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van My Shape.
 •   My Shape mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.
 •   De door de member tijdens het plan te gebruiken trainingsplannen en gedragslessen en overige gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen worden niet aangemerkt als persoonsgegeven en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2) Abonnementsgelden

 •   De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 4, 6, 12 of 18 maanden. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.
 •   De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
 •   De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat My Shape de aanmelding heeft ontvangen.
 •   De Member is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. MY Shape biedt de Member echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen.
 •   Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking per periode van 1 maand vooruit of elektronisch via het systeem van Mollie. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van Mollie van toepassing. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via het persoonlijke portal van de deelnemer op de website.
 •   De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van My Shape te zijn binnengekomen. My Shape is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
 •   Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de Member een betalingsherinnering gestuurd. De Member krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Member na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Member.
 •   My Shape is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Member te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 •   Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

 1. My Shape levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op vier pijlers: gedrag, voeding, training en herstel.
 2. De My shape te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. Doordat de diensten van My Shape online geleverd worden, kan My Shape niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 4. My Shape te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Member ontvangen wordt.
 5. Inbreuk op rechten van de Member dienen per e-mail gemeld te worden op info@myshape.nl. Na de melding zal My Shape de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 6. De Member is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met My Shape.
 7. De Member is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 8. De Member heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 9. De Member verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Member zal worden aangepast.
 10. De Member mag derden geen toegang verschaffen tot My Shape via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Member volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 11. De Member is volledig aansprakelijk voor alle schade bij My Shape en derden, ten gevolge van de door de Member gedeelde informatie.
 12. De Member gaat akkoord dat My Shape alle door de Member aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.
 13. My Shape behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van My Shape te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Member gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Member gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
 14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Member slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan My Shape.

5) Risico en aansprakelijkheid

 1. My Shape is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 2. My Shape is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door My Shape geleverde diensten.
 3. My Shape is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Member zijn aangeleverd.
 4. My Shape is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van My Shape.
 5. My Shape is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
 6. My Shape is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door My Shape geleverde diensten.
 7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van My Shape zou liggen, is de aansprakelijkheid van My Shape beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van My Shape. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van My Shape geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van My Shape beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door My Shape aan de Member in rekening is gebracht.
 8. My Shape en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

Beëindigen

 •   Een Membership eindigt automatisch na verloop van de contractduur.
 •   De Member kan zijn/haar Membership niet tussentijds opzeggen.
 •   My Shape behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de Member op myshape.nl beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Member dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Product Eigendom zijn van My Shape en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. My Shape verleent de Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (My Shape) recht om de producten en diensten van  My Shape te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Bij beëindiging van het Membership (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door My Shape op grond van artikel 8.3) vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de door My Shape geleverde producten en diensten. De Member kan dan niet meer inloggen in zijn/haar account. De tijdens de looptijd van het Membership geleverde producten en diensten blijven eigendom van My Shape worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Member.
 4. Wanneer in een overeenkomst tussen My Shape en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van My Shape wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sub licentieerbaar, niet overdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
 5. Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van My Shape te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met My Shape.

Communicatie

 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door My Shape zoals update notificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
 2. De Member gaat ermee akkoord dat My Shape de Member mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
 3. De Member gaat ermee akkoord dat My Shape de Member mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Member heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
 4. Binnen de diensten van My Shape kunnen Members onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van My Shape en beëindiging van de gebruikslicentie.
 5. Het staat My Shape ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met My Shape is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen My Shape en een Member zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 3. Door het aangaan van een Membership verklaart de Member de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 4. My Shape is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

Aanvullende algemene voorwaarden betreffende: ‘Geen resultaat, geld terug’

 1. Artikel 1: Definities

My Shape.: de rechtspersoon My Shape., statutair gevestigd te Amsterdam, Ten katestraat 30 B.

 1. My Shape: een door My Shape op maat gemaakte dienst voor de duur van 4, 6, 12 of 18 maanden.

Deelnemer: een natuurlijk persoon die My Shape membership heeft afgenomen.

 1. My Shape coach: de My Shape coach van de Deelnemer bij een My Shape Premium abonnement.

My Shape coaching: My Shape Coaching van de Deelnemer bij een My Shape Basic abonnement.

80% van de dagen: 80% van het totaal in dagen van een 4 maanden periode van My Shape.

Artikel 2: Voorwaarden

‘Geen resultaat, geld terug’ geldt alleen voor de eerste periode van vier maanden waarin de Deelnemer het programma van My Shape volgt.

80% van de dagen inloggen: inloggen houdt in dat de Deelnemer inlogt met zijn/haar e-mailadres en het door hem/haar aangemaakte wachtwoord.

80% van de dagen contact met de My Shape Coach of op 80% van de contactdagen contact met de Online My Shape Coach: contact houdt in dat de Deelnemer een bericht stuurt naar de My Shape Coach/Online Team Coaches door middel van het contactformulier op myshape.nl. De Deelnemer kan gedurende zijn/haar My Shape programma

 •   80% van de dagen de voeding invullen in de app Myfitnesspal, waarbij eveneens een vereiste is dat de Deelnemer:

80% van de dagen minimaal 80% van de aanbevolen producten heeft gegeten,80% van de dagen de juiste hoeveelheid water heeft gedronken, 80% van de trainingen heeft gedaan. de resultaten heeft

 

 1. Elke vier weken het meetresultaat doorgeven: de Deelnemer geeft elke vier weken zijn/haar metingen door op het moment dat de website of de coach hierom vraagt.

Artikel 3: Resultaat behalen

Of de Deelnemer het beoogde resultaat heeft behaald, bepalen My Shape., De My Shape coach en de Deelnemer gezamenlijk aan de hand van een zowel zichtbaar als meetbaar verschil in respectievelijk metingen op basis van het door de deelnemer bij aanvang van het plan gekozen doel.

Artikel 4: Wat wordt verstaan onder geld terug?

Indien de Deelnemer na vier maanden My Shape het beoogde resultaat niet heeft behaald en wel aan alle voorwaarden voldoet, heeft de Deelnemer de keuze tussen de volgende twee opties:                                                                   

 • Teruggave aankoopbedrag;                                         
 • Een Premium abonnement.            

Indien de Deelnemer kiest voor de teruggave van het aankoopbedrag, wordt het bedrag een maand na het aflopen van zijn/haar persoonlijk programma zijn/haar geld teruggestort.

Artikel 5: Blessure

Indien de Deelnemer gedurende zijn/haar My Shape programma geblesseerd raakt en daardoor niet in staat is om te trainen en de trainingsresultaten te behalen, geldt ‘geen resultaat, geld terug’ nog steeds. Dit geldt alleen onder de voorwaarde dat My Shape. uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Deelnemer is gestopt met het invullen van de trainingsresultaten een doktersverklaring ontvangt, waaruit blijkt dat de Deelnemer niet in staat is om de trainingen voort te zetten.

Aanvullende voorwaarden betreffende: abonnementsduur

4 maanden abonnement

De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 4 maanden. Na deze periode van 4 maanden kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.

6 maanden abonnement

De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 6 maanden. Na deze periode van 6 maanden kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.

12 maanden abonnement

De gehele looptijd van je abonnement is opgedeeld in twee vaste periodes van 6 maanden. Na een periode van 6 maanden vindt er opnieuw een online intake plaats. Na afloop van de gehele looptijd kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.

18 maanden abonnement

De gehele looptijd van je abonnement is opgedeeld in drie vaste periodes van 6 maanden. Na elke periode van 6 maanden vindt er opnieuw een online intake plaats. Na afloop van de gehele looptijd kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.

Aanvullende voorwaarden betreffende: Basic en Premium

Met een basic abonnement mag je gedurende elke vaste periode van 4 maanden 1x wisselen van trainingslocatie. Met een Premium abonnement kun je onbeperkt wisselen van type trainingslocatie.

Tussentijds upgraden van een Basic naar een Premium abonnement is mogelijk. Tussentijds downgraden van een Premium naar een Basic abonnement is niet mogelijk.